Polityka dywidendowa

Emitent nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie wypłaty dywidendy. Intencją Zarządu jest wypłata szacunkowo od 30% do 70% wypracowanego zysku za każdy rok obrotowy.

Obecne podejście Spółki w zakresie wypłaty dywidendy zakłada wypłatę dywidendy według obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie, w jakim Spółka będzie posiadała środki pieniężne, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na sytuację finansową Spółki, wyników działalności i potrzeb kapitałowych.

Decyzje w zakresie dywidendy będą podejmowane we właściwym czasie po zakończeniu każdego roku obrotowego. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy w przyszłości, każdorazowo, będzie podlegać przeglądowi przez Zarząd w zależności od okoliczności. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników istotnych dla Emitenta, w tym między innymi modelu biznesowego, perspektyw dla dalszej działalności Spółki, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej Emitenta oraz wskaźników zadłużenia.

W dniu 27 lutego 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku za 2019 rok, zgodnie z którą zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 4.434.146,19 PLN (cztery miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych 19/100) został podzielony w ten sposób, że kwota 1.530.000 PLN (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,34 PLN (trzydzieści cztery grosze) na jedną akcję, natomiast pozostała część zysku netto za 2019 rok, tj. kwota 2.904.146,19 PLN (dwa miliony dziewięćset cztery tysiące sto czterdzieści sześć złotych 19/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto w kwocie przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom został podzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Jednocześnie, wyznaczono dzień dywidendy na dzień 27 lutego 2020 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 2 marca 2020 roku.

W dniu 31 stycznia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z którą zysk netto z 2018 roku w wysokości 2.697.948,38 PLN (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 38/100) został podzielony w ten sposób, że kwota 1.485.000,00 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,33 PLN (trzydzieści trzy grosze) na jedną akcję, natomiast pozostała część zysku netto za 2018 rok, tj. kwota 1.212.948,38 PLN (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 38/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto w kwocie przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom został podzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Jednocześnie, wyznaczono dzień dywidendy na dzień 31 stycznia 2019 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lutego 2019 roku.

W dniu 14 marca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z którą uchwała nr 6 z dnia 31 stycznia 2019 roku została uchylona w całości, natomiast zysk netto z 2018 roku w wysokości 2.697.948,38 PLN (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 38/100) został podzielony w ten sposób, że kwota 1.485.000,00 PLN (jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy w wysokości 0,33 PLN (trzydzieści trzy grosze) na akcję, a w pozostałej części zysku netto za 2018 rok, tj. kwota 1.212.948,38 PLN (jeden milion dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 38/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto w kwocie przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom został podzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.

Jednocześnie, wyznaczono dzień dywidendy na dzień 31 stycznia 2019 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 1 lutego 2019 roku. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku została podjęta z uwagi na niedopełnienie warunków formalnych związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 stycznia 2019 roku – z przyczyn technicznych sprawozdanie finansowe nie zostało prawidłowo podpisane podpisem elektronicznym przed datą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 zostało prawidłowo zatwierdzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 marca 2019 roku, a wypłacone akcjonariuszom kwoty na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2019 roku zostały zaliczone na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy za 2018 rok.

W dniu 26 stycznia 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z którą zysk netto z 2017 roku w wysokości 148.894,77 PLN (sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 77/100) został podzielony w ten sposób, że kwota 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A w formie dywidendy w wysokości 0,10 PLN (dziesięć groszy) za jedną akcję, natomiast pozostała część zysku netto za 2017 rok, tj. kwota 48.894,77 PLN (czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 77/100) została przeznaczona na kapitał zapasowy. Zysk netto w kwocie przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom został podzielony między akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji. Jednocześnie, dzień dywidendy wyznaczono na dzień 26 stycznia 2018 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 lutego 2018 roku.